*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


นโยบายนายกไลออนส์สากล ปีบริหาร 2010-2011


 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

กิจกรรมบริการ
(Service Activities)
กิจกรรมบริการที่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลรับรองให้สโมสรไลออนส์ได้ปฏิบัติเป็นประจำนั้น จำแนกออกได้เป็นโครงการถาวรใหญ่ ๆ (Program) 10 โครงการ คือ
โครงการพิทักษ์สายตา และช่วยเหลือคนตาบอด
(Sight Conservation)
โครงการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก
(Hearing Conservation)
โครงการส่งเสริมการศึกษา
(Educational Services)
โครงการสังคมสงเคราะห์
(Public Services)
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(Environmental Services)
โครงการส่งเสริมนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ
(Recreational Services)
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
(Health Services)
โครงการสาธารณประโยชน์
(Social Services)
โครงการบริการประชาชน และส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี
(Citizenship Services)
โครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
(International Services)
 


ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เลขานุการภาค


น.ส.ขวัญหทัย คงทอง
E-mail : kwanlions@hotmail.com

Sponsor

Sponsor

Develop By ReadywebDD.com