*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

สรุปการแข่งขันประกวดแต่งบทกลอนสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5
รอบระดับภาค   วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556
ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)  
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ สโมสรสนามเสือป่าและโรงละครพระราชวังดุสิต ถ.เสือป่า กรุงเทพฯ
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี ด.ญ.ธนพร ฉันท์ทอง
2 โรงเรียนวัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร ด.ญ.วราภรณ์ ประทุมวัน
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ด.ญ.สุธาสินี สักเส็ด
4 โรงเรียนดอนไชยวิทยา ลำปาง นางสาว ธิดารุตน์ ไชปัญญา
5 โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่ ด.ญ.ชนนีญา สิทธิราช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี นาย วัฒพล กาวไธสง
2 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี นางสาว อัญชลี บัวเพชร
3 โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ นาย ภูริวัฒน์ เขนย
4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  เชียงใหม่ นาย ธีระพงศ์ บุญเพิ่มพูน
5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นาย ศุภวิชญ์ ภู่เขียว
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี ด.ช.นิธิ มงคล
2 อุตรดิตถ์ ดรุณี อุตรดิตถ์ น.ส.ตุลย์ปีติ ทองศรีจันทร์
3 เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง ลพบุรี ด.ญ.ดวงรัตน์ เกียรติกมเลศ
4 อุตรดิตถ์ ดรุณี อุตรดิตถ์ น.ส.ปภาวดี กอบกำ
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ ด.ช.วิษณุ ทับน้อย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ นายอภิสิทธิ์ โยวบุตร
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี น.ส.กานต์ธิดา เตรียมล้ำเลิศ
3 พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์ น.ส.ธนภรณ์ ศรีมันตะ
4 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ น.ส.วศินี ศรีมันตะ
5 ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก นายปิณทราภัทร พิทักศรี
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธณรมราช นางสาว กานดามณี รัตนพล
2 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง นางสาว อัญชิษฐา มะลิฉ่ำ
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง ด.ญ.รวิสรา ฤทธิศักดิ์
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  นครศรีธณรมราช ด.ญ.ปิยะวดี   ขาวเอี่ยม
5 โรงเรียนตะโหมด พัทลุง นางสาว วนิดา จันทร์ชูเพ็ชร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นางสาว พิริยกานต์ เพชรทอง
2 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง นางสาว ตรีรัตน์ แก้วสุวรรณ
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นาย ชัชชานนท์ พลฤทธิ์
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางสาว กัญกาญจน์ พิทักษ์วงศ์
5 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แจ่ม
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี ด.ญ.เมวดี   พอกกา
2 โรงเรยนป้อมนาคราชสาวาทยานนท์ สมุทรปราการ ด.ญ.พรพรรณ เพียนชอบ
3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี ด.ญ.นัทธมน สีอ่อน
4 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี ด.ญ.สิริมา   จวงสอน
5 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี ด.ญ.กรกนก   วันช่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางสาว เวณิสดา จันอ่อน
2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี นางสาว วิภาวรรณ อู่ทรัพย์
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางสาว จิรนันท์ ตะโคดม
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)   นางสาว นุจนารถ รุ่งอเนกทรัพย์
5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี นางสาว ศศิธร แสงสันติสกุล
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนบางลี่วิทยา สุพรรณบุรี ด.ญ.อภิญญา สถาปิตานนท์
2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี ด.ญ.ธนัชพร กาฬภักดี
3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี นางสาว ชฎาพร ชมภูพฤกษ์
4 โรงเรียนบางลี่วิทยา สุพรรณบุรี ด.ญ.ปรีญา   สินภู่
5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี ด.ญ.โชติมา สุขไสวรุ่งเรือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม นางสาว กันยาลักษณ์ เจรจาปรีดี
2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี นางสาว วาราญา มนตรีอุปถัมภ์
3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี นางสาว สุจิตตรา จันทร์เงิน
4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร นางสาว ปริศนา รื่นอารมย์
5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม นางสาว ธฤตวัน จีนสายใจ
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร ด.ช.พฤฒิรัตน์ ศรีอมร
2 โรงเรียนบ้านปรือคัน ศรีสะเกษ นาย กิจจิตรศักดิ์ ปรือปรัก
3 โรงเรียนประทาย นครราชสีมา ด.ญ.จันทร์สุดา โครตสมบัติ
4 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม กาฬสินธุ์ ด.ญ.อารีรัตน์ นาทองบ่อ
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี นางสาว เบญรัตน์ ทบวงษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อนักเรียน
1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร นางสาว สมฤทัย ภาคสุทธิผล
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ นางสาว ชรัญญา นันทะโคตร
3 โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์ นาย พงศธร เย็นพู
4 โรงเรียนขามแก่นนคร  ขอนแก่น นางสาว พรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ นางสาว นิรมล ซ้ายขวา
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com