*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์


เว็บบอร์ดสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 เอ 2
ขอเชิญมวลสมาชิกไลออนส์ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสโมสร


สรุปการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5
สรุปการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5
รอบระดับภาค   วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556
lionlogo
ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)  

วันเสาร์ที่ 18
มกราคม 2557 ณ สโมสรสนามเสือป่าและโรงละครพระราชวังดุสิต ถ.เสือป่า กรุงเทพฯ
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 - ป.6)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนวัดบัวแก้วกรุงเทพมหานครด.ญ.กมลรัตน์ แสงนิลป.6
2โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิตอุทัยธานีด.ญ.จณิตา ศรีจำพันธุ์ป.
3โรงเรียนวัดบัวแก้วกรุงเทพมหานครด.ญ.บุศรินทร์ กระฐินทองป.6
4โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ เชียงใหม่ด.ช.เสรี ถนอมวรกุลป.5
5โรงเรียนวารีเชียงใหม่เชียงใหม่ด.ญ.วรวัลญช์ หวังสันติธรรมป.6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครด.ญ.ซูยอน ชิน
2โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครด.ญ.สุภรัตน์ บุณยปรีดี
3โรงเรียนอุทัยวิทยาคมอุทัยธานีด.ช.กิติพัฒน์ สังขวิสุทธิ์ม.
4โรงเรียนตากพิทยาคมตากด.ญ.อิงกวี ธนสัมปัตติม.3
5โรงเรียนเขลางค์นครลำปางนางสาว
หทัยการณ์ วงค์คำปวน
ม.3
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 - ป.6)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนบ้านบึงเฒ่าพิจิตรด.ช.อาทิตย์ สุนทรศรีป.5
2โรงเรียนบ้านบึงเฒ่าพิจิตรด.ช.ชัยวัฒน์ คชสิทธิ์ป.5
3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐอุตรดิตถ์ด.ญ.นันทรัตน์ นนท์คลังป.5
4โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์แพร่ด.ญ.พนิดา อุ่นอารมย์ป.6
5โรงเรียนหวัวเฉี่ยวอุตรดิตถ์ด.ญ.ณัฐนิชา สีคำทาป.4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัยรังสิตปทุมธานีด.ญ.ธัญภัค สายเจริญม.2
2โรงเรียนกุหลาบวิทยากรุงเทพมหานครด.ญ.ณัฐกฤตา เอกร่าเริงแสนม.3
3โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์พิจิตรด.ญ.ปวิชญา ศรีมุณีม.
4โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัยรังสิตปทุมธานีด.ช.อริยวัฒน์ ธิราวิทย์ม.
5โรงเรียนเมืองใหม่ฯลพบุรีด.ญ.อรอนงค์ บุญธรรมม.2
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 - ป.6)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนดรุโณทัยตรังด.ญ.วิกาวี รัตตมณี 
2โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ภูเก็ตด.ช.นิติภูมิ   ตันพิทักษ์พงษ์ 
3โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ภูเก็ตด.ญ.สาวนีย์ พรหมเกิด 
4โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ภูเก็ตด.ช.ภัทรกร ยิ้มยวน 
5โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนาสุราษฎร์ธานีด.ญ.อัญญปวีธ์ ทิพย์มณี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนเทศบาล
1 (เผดิมแตงอ่อนวิทยา)
สุราษฎร์ธานีด.ช.จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ 
2โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ภูเก็ตด.ญ.ปฐิมา กาญจนอักษร 
3โรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ 
ภูเก็ตด.ช.บุญฤทธิ์ คงเพ็ชร 
4โรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ 
ภูเก็ตด.ญ.สุมิตา เพชรอยู่ 
5โรงเรียนสภาราชินีตรังด.ญ.พรรษชล พลเมือง 
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 - ป.6)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานครด.ญ.ธนาภรณ์ แน่นสนิทป.6
2โรงเรียนวัดสนามจันทร์ฉะเชิงเทราด.ช.ณันธกร แจ่มกระจ่างป.6
3โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานครด.ญ.ปิยะธิดา ชูศรีป.6
4โรงเรียนศิริวิทยา  สมุทรปราการด.ญ.นุชนาถ อุทิศรัมย์ป.6
5โรงเรียนศิริวิทยา  สมุทรปราการด.ญ.นฤพร ชื่นชีวเจริญป.5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนเซนต์แมรี่สมุทรปราการด.ช.ธนพล แย้มโรจน์ม.2
2โรงเรียนพนัสพิทยาคารชลบุรีนางสาว
รัตนกร เรืองชัย
ม.3
3โรงเรียนบ้านเขาซกชลบุรีนาย
พรทวี จันทะนะ
ม.3
4โรงเรียนศิริวิทยาสมุทรปราการนาย
มงคล คงขาว
ม.3
5โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครด.ญ.ดวงกมล ดวงนางรองม.3
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 - ป.6)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนนาคประสิทธิ์นครปฐมด.ญ.ญาณิศา พุ่มเรืองศรีป.5
2โรงเรียนบางแคเหนือกรุงเทพมหานครด.ญ.ลักษ์คณา มีพาราป.
3โรงเรียนธีรศาสตร์ราชบุรีด.ญ.ณัฐชา สายสอาด
4โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามสมุทรสาครด.ญ.อัจฉรา พูลเขตรกรณ์ป.
5โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
(สมุทรคุณาทร)
สมุทรสาครด.ญ.จิตรดา   พาใจอ่อนป.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนรัตนราฎร์บำรุงราชบุรีด.ช.สุธิวัฒน์ ศรีสุขม.3
2โรงเรียนบางแคเหนือกรุงเทพมหานครด.ช.พัชระ จีนเจริญม.2
3โรงเรียนบางแคเหนือกรุงเทพมหานครด.ญ.วันวิสา หมายเขาม.1
4โรงเรียนรัตนราฎร์บำรุงราชบุรีด.ญ.บุญธิดา สุขหอมม.2
5โรงเรียนบางมดวิทยา
(สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)
กรุงเทพมหานครด.ญ.อารียา จิรพงษ์สวัสดีม.
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 - ป.6)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรุงเทพมหานครด.ญ.ปิยธิดา น้องทรงค์ 
2โรงเรียนบ้านดอนสั้นศรีสะเกษด.ญ.สุทธิดา ศรีหา 
3โรงเรียนเทศบาล
1
นครราชสีมาด.ญ.ปฎิญญา พิณใหม่ 
4โรงเรียนชุมชนวัดสะพุงเลยด.ช.วีรยุทธ พลซา 
5โรงเรียนบ้านหลุบเลาสกลนครด.ช.กิตติพงษ์ จันทร์ทอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3)
ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดชื่อนักเรียนระดับชั้น
1โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรุงเทพมหานครด.ญ.พลอยไพลิน สุขวัฒน์ 
2โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีพิทยาอุบลราชธานีด.ญ.ประภัสสร ต่อนคำสนธ์ 
3โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยานครราชสีมาด.ช.ปราโมทย์ ขวัญกลาง 
4โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษาขอนแก่นด.ญ.จุฑาทิพย์ เกิดชัยภูมิ 
5โรงเรียนบ้านหลุบคาสกลนครด.ช.รัฐกฤษ ชีมูล 
โดย ล.ธนกร อี-เมล์ p.thanakorn@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 0860004567 2013-12-18 14:15:50 [IP : 223.207.46.xxx]

ความคิดเห็น
2018-1-29 xiaozheng6666
เนื่องจากขณะนี้มี robot spam จำนวนมากจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันสแปม ควรมีข้อความภาษาไทยด้วย เช่น ครับ,คะ

michael kors outlet


michael kors handbags


michael kors outlet clearance


pandora outlet


christian louboutin uk


michael kors outlet


ralph lauren outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


coach outlet


ralph lauren pas cher


michael kors outlet


michael kors handbags


fitflops sale clearance


cheap ugg boots


nike outlet online


moncler sale


michael kors official site


michael kors outlet


ugg boots clearance


nike outlet


nfl jerseys


pandora charms


valentino outlet store


michael kors outlet


valentino shoes


canada goose outlet store


fred perry polo shirts


nike outlet store


ralph lauren outlet


tyuryrtyrty
By xiaozheng6666 Send  xiaozheng6666 2018-01-29 14:24:56 [IP : 69.167.32.xxx]

true religion


ugg outlet


asics shoes


nike outlet


michael kors handbags


gucci handbags


cheap nfl jerseys


michael kors handbags


cheap jordans


louis vuitton handbags


jordan 3 infrared


louis vuitton


louis vuitton handbags


tiffany and co


louis vuitton handbags


nike air force


jordan 4


true religion jeans


coach factory outlet


coach factory outlet


oakley sunglasses


air max 90


coach outlet online


hollister clothing


michael kors outlet


true religion


gucci outlet


cheap toms shoes


michael kors handbags


cartier watches


20164.12wengdongdong
นื่องจากขณะนี้มี robot spam จำนวนมากจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันสแปม ควรมีข้อความภาษาไทยด้วย เช่น ครับ,คะ
7q
By wengdongdong Send  wengdongdong 2016-04-12 13:53:10 [IP : 110.34.128.xxx]
201510.26dongdong

Michael Kors Handbags Clearance Outlet


fitflops sale clearance


ugg boots sale


Louis Vuitton Purses For Cheap


michael kors uk


Ralph Lauren Polo Shirts Clearance


true religion outlet


mihchael kors bag


coach factory outlet


Jordan 4 Shoes For Sale


ugg outlet


hollister clothing


Michael Kors Outlet Online Deals Huge


michael kors uk


Louis Vuitton Official Site Outlet Stores


ugg boots


nike football,airmax,nike free 3.0,nike air huarache,nike womens shoes,nike free run womens


michael kors outlet


Coach Luggage Bags Outlet Sale Online


canada goose jackets


mont blanc pens


nike trainers


jordan shoes


louis vuitton outlet stores


ugg boots clearance


Canada Goose Jackets/Coats And Parka Online


michale kors outlet


Official Coach Online Factory Sale


Christian Louboutin Outlet Sale Cheap Online


นื่องจากขณะนี้มี robot spam จำนวนมากจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันสแปม ควรมีข้อความภาษาไทยด้วย เช่น ครับ,คะ
4q

By wengdongdong Send  wengdongdong 2015-10-26 13:02:34 [IP : 173.234.53.xxx]
Replica Custom handbags tend to louis vuitton replica be handbags accurately developed by manufacturers in adjustment to simulate 18-carat artist accoutrements that may be awash in a lower cost.Although the ability of a reproduction backpack ability not be absolutely just like a unique,do not absolutely anticipate that they're of low quality.Abounding of those replicas,aswell alleged "inspired" custom handbags,or even "knockoff" purses,use top superior abstracts for archetype absolute leather-based,and tend to be crafted forth with accomplished craftsmanship.Sometimes reproduction handbags are added affordable back they're purchased at broad prices.This is absolutely a huge exchange because a lot of replica louis vuitton women either will not absorb the blazon of money all-important for a 18-carat aboriginal custom handbag,or to be honest,cannot absolutely allow one.And back fendi outlet the manufacturers of those replicas ambition about the a lot of accepted brands,for archetype Prada,Aboriginal brands are able-bodied accepted for actual to accomplish use for longtime.Superior cream use to chanel outlet accomplish adorable and affected look.Superior brands are big-ticket as well.Like Replica handbags and purses are actual acclaimed this time.
By lulu Send  lulu เบอร์โทรศัพท์. 18913104125 2014-06-07 13:40:20 [IP : 173.220.71.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

ทางเว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ] 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com