*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์


ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
"Skills for Adolescence"

          โอกาสดี สำหรับนักเรียน ในระบบ CHILD CENTER
          โอกาสดี สำหรับครู ในยุคใบประกอบวิชาชีพครู
          โอกาสดี สำหรับโรงเรียน ในยุคคุณภาพการเรียนการสอน

     Quest International เป็นผู้ค้นคว้าวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้เรียบเรียงหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในหลายระดับตั้งแต่เด็ก – วัยรุ่น - ผู้ใหญ่ ( CHILD – ADOLESCENCE – ADULT )

     สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้นำหลักสูตรระดับวัยรุ่นคือ Skills for Adolescence มาเผยแพร่โดยการจัดสัมมนาครูประจำการที่สอนนักเรียนระดับอายุ 11-17 ปี ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน , โรงเรียนสาธิตต่างๆ , โรงเรียนสังกัดกองการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

     ในปํจจุบัน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 มีครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,607 คน จาก 113 โรงเรียน ซึ่งจะได้นำหลักสูตร Skills for Adolescence ไปปรับใช้สอนนักเรียน ทั้งเป็นชั่วโมงแนะแนวโดยตรง และสอนสอดแทรกไปในวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ.2542 ที่ประเทศไทยประกาศใช้ในปัจจุบัน นับเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเนื้อหาสาระสำคัญหลายประการมุ่งเน้นถึง “ คุณภาพ” ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการมีเป้าหมายให้ “ เด็กเป็นศูนย์กลาง” ( LEARNERS CENTER – CHILD CENTER ) โดยพิจารณาร่วมกับ “ พัฒนาการของครู” และ “ พัฒนาการของโรงเรียน” โดยการตรวจวัดมาตรฐานของโรงเรียน ตลอดจนการสอบวัดทักษะการสอนของครูอย่างเป็นระบบ

โครงการ Lions-Quest มีหลักสูตร “ Skills for Adolescence ” (ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน ) สำหรับเด็กอายุ 11 – 17 ปี นับเป็นวิชาที่ครูสามารถนำไปสอนโดยตรง หรือจะสอนแทรกไปกับวิชาสามัญก็ได้ ครูสามารถวางแผนการสอนให้จบหลักสูตรของวิชานี้ ภายใน 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ 3 ปี ได้ตามดุลยพินิจของผู้สอน โดยปรับการสอนให้ยืดหยุ่นได้ตามเวลาที่มีในการเรียนการสอน หรือปรับให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของนักเรียน ( ระดับ ม.1 – ม.3 ) สามารถเพิ่มสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จึงนับว่า “ Skills for Adolescence ” เป็นวิชาที่ “ แสดงศักยภาพของครูผู้สอน” ในวิชานี้อย่างเด่นชัดเป็นโอกาสดีของครูที่มีเทคนิคการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นหลักฐานแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูได้อย่างชัดเจน ดังนั้น สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการความร่วมมือฝึกอบรม “ โครงการ Lions - Quest ” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมโครงการ Lions – Quest ได้มีความรู้ และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้จิตวิทยาสอนเยาวชนให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจตนเอง ห่างไกลจากสารเสพติด สามารถดำรงชีพอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีความสุข และมีจิตเป็นอาสา ซึ่งสาระสำคัญดังกล่าวจะประกอบไปด้วย
1. การปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบ ( Responsibility )
2. การรู้จักตัดสินใจ ( Dicision Making )
3. การสื่อความ ( Communication )
4. การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ( Self-confidence)
5. กำหนดวิถีชีวิตของตนเอง ( Goal Setting )

เป้าหมายโครงการ
1. เพื่อให้ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปในทางที่ดี
2. เพื่อช่วยให้เยาวชนพัฒนาพฤติกรรมที่ดี เช่น การมีวินัยในตนเอง การคิดวิเคราะห์ และการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. เพื่อให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และชุมชน
4. เพื่อให้โอกาสเยาวชนได้ฝึกการเป็นพลเมืองดี โดยการให้ความร่วมมือและทำประโยชน์ต่อผู้อื่น
5. เพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถต้านทานแรงกดดันที่ไม่ดีและสามารถเติบโตขึ้นโดยปราศจากสารเสพติด
6. เพื่อเชิดชูความหลากหลายและส่งเสริมการเคารพตนเองและผู้อื่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้บริหารโรงเรียน, ฝ่ายวิชาการ, ครูแนะแนว, ครูประจำชั้น, ครูประจำวิชา

ขอบเขตโครงการฯ
โรงเรียนที่มีการสอนนักเรียน ระดับ ประถม - มัธยม เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ 30 – 50 คน

ระยะเวลาฝึกอบรม
กำหนดเวลา 2 วัน
สถานที่จัดอบรม
ใช้สถานที่ของโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน ที่มีความประสงค์ จะส่งครูเข้ารับการอบรม

วิทยากรในโครงการฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ :
1. นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 7 สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. นางรัชนี ภูมิแดนดิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแป้นทอง
3. นางรวีวรรณ เกษมทรัพย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เกษียณ)

ผู้ประสานงานไลออนส์ ภาค 310 A 2
ไลออนพรศิริ ทรงฤกษ์
ประธานคณะกรรมการฝ่าย Lions - Quest ปี 2553-2554
สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ
118 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 45 แยก 10 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทรศัพท์มือถือ : 081- 9056027
e-mail : Pornsiri _ s@ cpf.co.th

 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com