*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

 
เพิ่ม หรือ แก้ไขปฏิทินกิจกรรม
 

ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2553-2554
สโมสรไลออนส์ และ ภาค ประเทศไทย

เดือน

สโมสรไลออนส์

ภาค

สโมสรไลออนส์สากล

ก.ค.

 • ประชุมสโมสรประจำเดือนครั้งแรก ( วางแผนกระทำกิจกรรมบริการ และ หาทุน อนุมัติงบประมาณสโมสรประจำปี แต่งตั้งประธานกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนกรกฎาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
 • การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 1 ( แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาค, ประธานกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และ แถลงนโยบายภาค )
 • ผู้ว่าการภาคลงนามในแบบฟอร์มการขอรางวัลนายกสโมสรดีเด่น
 • การประชุมใหญ่ประจำปี Annual International Convention ครั้งที่ 93 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2553 ณ Sydney, Australia.

ส.ค.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสร ประจำเดือน พิจารณาลงมติตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมที่เลือกแล้ว
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนสิงหาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 สิงหาคม
 • ส่งเงินค่าบำรุงภาค งวดที่ 1
 • เชิญชวนให้สโมสรกระทำกิจกรรม และ หาสมาชิกเพิ่มในทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นเดือนฉลองวันสถาปนาสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
 • เรียกเก็บเงินค่าบำรุงภาคงวดแรก ( ภายในเดือนสิงหาคม )
 • เชิญชวนสมาชิกไลออนส์ และ ลีโอ ไปร่วมประชุม OSEAL ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2553 ณ Kaoshiung, Taiwan.

-

ก.ย.

 • ประชุมสโมสร และ กรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน ( เตรียมรณรงค์หาสมาชิกใหม่ )
 • นายก เลขาธิการ เหรัญญิกสโมสรร่วมประชุมเขต ครั้งที่ 1
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนกันยายน ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 กันยายน
 • การประชุมเขต ครั้งที่ 1
 • การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
 • เดือนที่ระลึกสำหรับวาระสาร เดอะไลออน ( Lion Magazine Month )

ต.ค.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน ( รับสมาชิกใหม่ )
 • กระทำกิจกรรมในวันไลออนส์สากลบริการ ( 8 ตุลาคม )
 • จัดงานวันรำลึกถึงอดีตนายกสโมสร
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนตุลาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 ตุลาคม
 • การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2
 • 8 ตุลาคม วันไลออนส์บริการ
 • 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
 • พัฒนาศักยภาพผู้นำ ( ชั้นต้น )
 • 8 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันไลออนส์บริการ ( World Lions Service Day ) และ เป็นเดือน International Relations and Membership Month ด้วย

พ.ย.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน และ พิจารณาปลดสมาชิก
 • นายก เลขาธิการ เหรัญญิกสโมสร ร่วมประชุมเขต ครั้งที่ 2
 • สมาชิกใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนพฤศจิกายน พร้อมส่งรายงานการปลดสมาชิก ( ถ้ามี ) ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
 • การประชุมเขต ครั้งที่ 2
 • ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
 • ร่วมประชุมโอซีล ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2553 ณ Kaoshiung, Taiwan.

-

ธ.ค.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนธันวาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 ธันวาคม
 • แต่งตั้งคณะกรรมการรับ และ เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการฯ และ รองผู้ว่าการภาค ( Nominating Committee )
 • รับสมัครผู้เข้าแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการภาค และ รองผู้ว่าการภาค
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี

-

ม.ค.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน ( แต่งตั้งคณะกรรมการริหาร Nomination Committee กับ รับสมาชิกใหม่ )
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนมกราคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 มกราคม
 • สมาชิกใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
 • ส่งชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ และ รองผู้ว่าการภาค ให้สโมสรต่าง ๆ ทราบ ( ล่วงหน้าการประชุมประจำปี ไม่น้อยกว่า 60 วัน พร้อมทั้งส่งรายชื่อไปให้ไลออนส์สากลด้วย
 • การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 3
 • เป็นเดือนของมูลนิธิไลออนส์สากล ( LCIF )
 • 13 มกราคม เป็นวันเกิดของ เมลวินโจนส์ ( Mevin Jones ) ผู้ให้กำเนิดสมาคมสโมสรไลออนส์สากล

ก.พ.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน ( เสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ )
 • นายก เลขาธิการ และ เหรัญญิกสโมสร ร่วมประชุมเขต ครั้งที่ 3
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนกุมภาพันธ์ ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
 • ร่วมงานรำลึกถึงอดีตผู้ว่าการภาคฯ
 • ชำระค่าบำรุงภาค งวดที่ 2
 • ส่งการแก้ไขธรรมนูญ และ ข้อบังคับภาครวม 310 ( ถ้ามี ) ไปให้สโมสรพิจารณา ( ล่วงหน้า ) ก่อนวันประชุมใหญ่ประจำปี ไม่น้อยกว่า 45 วัน
 • การประชุมเขต ครั้งที่ 3
 • เขิญชวนสโมสรจัดงานรำลึกอดีตผู้ว่าการภาค
 • เดือนสำหรับรำลึกอดีตผู้ว่าการภาค Past District Governor's Month

มี.ค.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน ( เลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ และ รับสมาชิกใหม่ )
 • แต่งตั้งผู้แทน / ผู้แทนสำรองสโมสร เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของภาค
 • ร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ว่าการภาค
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนมีนาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 มีนาคม
 • การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 4
 • การประชุมใหญ่ประจำปีของภาค และ ภาครวม
 • เชิญชวนสโมสรจัดงานแสดงความยินดีกับผู้ว่าการภาคปัจจุบัน
 • เดือนสำหรับแสดงความยินดีแก่ผู้ว่าการภาคปัจจุบัน ( District Governor Month )
 • ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดพิษณุโลก

เม.ย.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน
 • ส่งแบบฟอร์ม PU-101 ไปยังภาค
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนเมษายน ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 เมษายน
 • ส่งแบบฟอร์ม PU-101 ไปยังไลออนส์สากล
 • การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

-

พ.ค.

 • ประชุมสโมสร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรประจำเดือน ( สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี และ เตรียมรายงานที่ประชุมใหญ่สโมสร )
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนพฤษภาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

-

 • การอบรมผู้ว่าการภาครับเลือกตั้งปีบริหาร 2554-2555

มิ.ย.

 • ประชุมใหญ่ประจำปีของสโมสร
 • พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร
 • การมอบหมายหน้าที่การงาน และ การเงิน ระหว่างคณะกรรมการบริหารชุดเก่า และ ชุดใหม่
 • รายงานของรางวัลนายกสโมสรดีเด่น
 • ส่งรายงาน MM Report ของเดือนมิถุนายน พร้อมกับรายงานการปลดสมาชิก ต้องส่งถึงภาคภายในวันที่ 15 มิถุนายน
 • รวบรวมรายงานต่าง ๆ ส่งให้ไลออนส์สากล
 • คณะกรรมการภาคเตรียมส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่
 • การประชุมใหญ่ประจำปี Annual International Convention ครั้งที่ 49 ณ เมืองซีแอ๊ตเติล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 4-8 กรกฎาคม 2553

 หมายเหตุ :

 1. งานสำคัญประการหนึ่งของสโมสรไลออนส์ทุกสโมสร ซึ่งสโมสไลออนส์สากลถือว่ามีความสำคัญ และ สนับสนุนให้จัดขึ้น คือ งานฉลองวันก่อตั้งสโมสร ( Charter Night ) สโมสรใดจะจัดขึ้นในเดือนใดก็ได้ แล้วแต่ว่าได้ ก่อตั้งสโมสรขึ้นเมื่อใด
 2. สโมสรฯ ควรจัดงาน วันรำลึกถึงอดีตนายกสโมสร ขึ้น เท่าที่ภาคเคยแนะนำให้ทำในวันที่ 8 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สโมสรจัดทำแต่งลำพัง หรือ หลายสโมสรร่วมกันจัดงานก็ได้
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com